Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GRAND VIDEO AWARDS WORKSHOPS
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MAGAZYN „PRESS”
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach Grand Video Awards Workshops, organizowanych przez Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy J.H.Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), KRS: 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696.
 2. Warsztaty realizowane będą w dniu 30.11.2023 roku w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowa 56 w Warszawie w godz. 10:00 – 18:00.
 3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 4. Organizator nie zwraca kosztów podróży, noclegu ani innych dodatkowych wydatków uczestników.
§ 2 Zasady organizacyjne
 1. Warsztaty prowadzone są przez twórców wideo w sieci, fachowców z dziedziny wideo, filmu, dźwięku, realizacji i nowych mediów.
 2. Temat warsztatów jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia gvaworkshops.press.pl
 3. Warsztaty skierowane są do osób pełnoletnich.
 4. Zgłoszenie na warsztaty Organizator przyjmuje na adres mailowy: [email protected]
 5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu o naborze, w tym:
  a) przesłanie maila na adres [email protected], z podanymi następującymi danymi:
  – imię i nazwisko
  – mail
  – telefon
  – kanał (nieobowiązkowe)
  b) w treści maila nadesłanie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach?”
  c) dołączenie do wiadomości załącznika z briefem pomysłu na film – może to być krótki opis pomysłu na realizację filmu lub przedstawienie samego interesującego tematu (maksymalnie 1500 znaków).
 6. Maile zgłoszeniowe na warsztaty muszą być przesłane w nieprzekraczalnym terminie, do 16 listopada, godz. 23:59.
 7. Każdy uczestnik, który zostanie wybrany do wzięcia udziału w warsztatach zostanie o tym powiadomiony mailowo lub telefonicznie w ciągu 7 dni od zamknięcia zgłoszeń.
 8. Każdy uczestnik ma 24 godziny na potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach. W razie braku potwierdzenia zostanie wyłoniony kolejny uczestnik spośród nadesłanych zgłoszeń.
 9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zabrania na warsztaty swojego komputera, na część praktyczną.
 10. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje organizator wraz z prelegentami.
 11. Każdy uczestnik, który weźmie udział w warsztatach dodatkowo otrzyma możliwość bezpłatnego zgłoszenia jednego pakietu (6 filmów) do 10. edycji GVA 2024.
§ 3 Zasady rezygnacji z uczestnictwa
 1. O rezygnacji z udziału w warsztatach Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem.
§ 4 Zmiana terminu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych.
§ 5 Postanowienia końcowe
 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik, deklarując udział w warsztatach, ponosi pełną odpowiedzialność za urazy, szkody materialne i niematerialne wynikłe z jego uczestnictwa w warsztatach.
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody czy też uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą powstać w związku z uczestnictwem w warsztatach przez Uczestnika zarówno wobec Uczestnika, jak i osób trzecich. Odpowiedzialność ta obciąża w całości Uczestnika.
 4. W kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny ma Organizator.
 5. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zdjęć oraz wykorzystywanie wizerunku uczestnika dla celów publikacji na stronach internetowych, publikacji pisemnych, w materiałach promocyjnych Organizatorów.
 6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów jest Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy J.H.Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), KRS: 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696.
 7. Dane osobowe uczestników warsztatów przetwarzane będą w związku z organizacją warsztatów oraz ich promocją w mediach, na stronie internetowej warsztatów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik warsztatów cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu organizacji warsztatów, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w warsztatach. W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press i kontrahentów.
 8. Wysłanie zgłoszenia na warsztaty jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkie osoby zainteresowane oraz umieści informacje na stronie internetowej gvaworkshops.press.pl
Warszawa, październik 2013r.