Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GRAND VIDEO AWARDS WORKSHOPS
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MAGAZYN „PRESS”
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach Grand Video Awards Workshops, organizowanych przez Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy J.H.Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), KRS: 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696.
 2. Warsztaty realizowane będą w dniu 22.03.2018 roku w Campus Warsaw przy ul. Ząbkowskiej 33c w Warszawie w godz. 9:00 – 16:00.
 3. Udział w projekcie związany jest z uiszczeniem opłaty w wysokości 350 zł.
 4. Opłata za udział w warsztatach nie obejmuje kosztów podróży, noclegu ani innych dodatkowych wydatków uczestników.
§ 2 Zasady organizacyjne
 1. Warsztaty prowadzone są przez twórców wideo w sieci, fachowców z dziedziny wideo, filmu, dźwięku, realizacji i nowych mediów.
 2. Temat warsztatów jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia Gvaworkshops.press.pl
 3. Warsztaty skierowane są do osób pełnoletnich.
 4. Zgłoszenie na warsztaty Organizator przyjmuje poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej warsztatów Gvaworkshops.press.pl
 5. Warunkami uczestnictwa w warsztatach są (łącznie 2 kryteria):
  – potwierdzenie ze strony Organizatora o zakwalifikowaniu się na warsztaty,
  – wniesienie opłaty za udział w warsztatach.
 6. Opłaty zgłoszeniowej należy dokonać w formie przelewu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na warsztaty na konto bankowe Press Sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu. W tytule przelewu należy wpisać „GVA Workshops – zgłoszenie [imię nazwisko zgłaszającego]”. Numer konta: ING Bank Śląski SA 19 1050 1520 1000 0023 5259 1925
 7. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.
§ 3 Zasady rezygnacji z uczestnictwa
 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik zobowiązuję się dostarczyć
  informację o tym fakcie osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora w najwcześniejszym możliwym terminie.
§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik, deklarując udział w warsztatach, ponosi pełną odpowiedzialność za urazy, szkody materialne i niematerialne wynikłe z jego uczestnictwa w warsztatach.
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody czy też uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą powstać w związku z uczestnictwem w warsztatach przez Uczestnika zarówno wobec Uczestnika, jak i osób trzecich. Odpowiedzialność ta obciąża w całości Uczestnika.
 4. W kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny ma Organizator.
 5. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zdjęć oraz wykorzystywanie wizerunku uczestnika dla celów publikacji na stronach internetowych, publikacji pisemnych, w materiałach promocyjnych Organizatorów.
 6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów jest Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy J.H.Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), KRS: 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696.
 7. Dane osobowe uczestników warsztatów przetwarzane będą w związku z organizacją warsztatów oraz ich promocją w mediach, na stronie internetowej warsztatów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik warsztatów cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu organizacji warsztatów, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w warsztatach. W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press i kontrahentów.
 8. Dokonanie zgłoszenia na warsztaty oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo w nich jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym
  niezwłocznie poinformuje wszystkie osoby zainteresowane oraz umieści informacje na stronie internetowejj gvaworkshops.press.pl
Warszawa, marzec 2018r.